English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦

مسئول امور مالی بیمارستان 

آقای مرتضی شهسوار 

داخلی 433