English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦

ریاست مرکز بهداشت شهرستان خوی : 

دکتر جبارزاده