English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی