English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧
-->

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی