English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
-->

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی