English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٧
-->

مسئول تجهیزات پزشکی: مهندس جواد ابراهیم ادهمی