English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٢٦ دی ١٣٩٦

مسئول تجهیزات پزشکی: مهندس جواد ابراهیم ادهمی