English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦

مسئول امور مالی بیمارستان 

آقای مرتضی شهسوار 

داخلی 433