English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٦

ریاست مرکز بهداشت شهرستان خوی : 

دکتر جبارزاده