English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٦

ریاست مرکز بهداشت شهرستان خوی : 

دکتر جبارزاده