English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی