English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٦

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی