English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٦

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی