English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
-->

دکتر منصور محمود زاده 

متخصص جراحی عمومی