English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٦

مسئول فیزیوتراپی: محمد اکرامیان

کارشناس فیزیوتراپی: میلاد ایروانی