English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦

مسئول فنی سونوگرافی و رادیولوژی: دکتر مهدی اقدسی