English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٦

مسئول فنی سونوگرافی و رادیولوژی: دکتر مهدی اقدسی