English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦

مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر مهدی ذوغالچی

مسئول آزمایشگاه: حبیب فردپور