English|فارسي  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٦ تير ١٣٩٦

مسئول تجهیزات پزشکی: مهندس جواد ابراهیم ادهمی